BEST

IT Outsourcing Services

Xsito IT outsourcing service

IT Rescue Team ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขางานด้านนี้โดยตรง ซึ่งสามารถช่วยบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆและการให้คำปรึกษา ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไป (End-User) ในส่วนของความรู้เบื้องต้นของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำนักงาน และการใช้อินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

Our latest projects

Our Team

Powered by

4

Soldiers

Works

Done

54

Projects

Jobs

Done

162

Machineis

Client

Quantity

90

And more